Informace o aktuálním dění ve škole

MOŽNÝ NÁVRAT ŽÁKŮ 1. - 5. ROČNÍKU DO ŠKOLY od 25. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. - 5. ročníku ZŠ Bystré,

od 25. května 2020 je možný návrat žáků 1. - 5. ročníku ZŠ do školy. Účast žáků není povinná, i nadále bude pokračovat distanční výuka zaměřená na Čj, M a Aj v domácím prostředí.

Ochrana zdraví v ZŠ Bystré od 25. 5. 2020. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: nošení roušky, odstupy 2 m. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Učebna/třída bude žákům přístupná od 7,10 h. Ranní družina nebude v provozu.

Po odložení svrchního oděvu a přezutí (na chodbě školy) musí každý žák použít po vstupu do třídy dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou důkladně vodou a mýdlem.

Platí zásada jedna skupina (max. 15 žáků), jedna stálá učebna, jeden žák v lavici, jeden stálý učitel, jeden stálý vychovatel. Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Ve třídě nemusí žáci ani učitelé roušku nosit, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m, ale při skupinové práci se musí nosit roušky i ve třídě. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Nedodržování pravidel může být důvodem nevpuštění žáka do školy, popř. vyřazení ze skupiny či přípravy. Podrobnější informace obdrží žáci po nástupu do školy.

Dopolední část. Vyučování ve škole začne v 7,30 h a skončí v 11,10 h, tj. 4 vyučovací hodiny každý den. Každý den budou v rozvrhu zařazeny předměty český jazyk a matematika. V jakém rozsahu, zda 1 vyučovací hodina nebo 2 hodiny, popř. doplnění jiným předmětem, rozhoduje třídní učitel. Škola povede evidenci docházky žáků do školy. Rodiče omlouvají případnou nepřítomnost ve škole.

Školní stravování. V případě dostatečného počtu zájemců o školní stravování bude školní jídelna vařit obědy od pondělí 25. 5. 2020. Po vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. Strávníci si příbory a pití sami brát nebudou, vydává je personál školní jídelny. Platí zde rozestupy mezi žáky jako ve třídě, dodržují se také rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá při konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku.

Odpolední část. Po vyučování může žák odejít domů, popř. po obědě, nebo může pokračovat v odpolední části (náhrada školní družiny). Vyučování i školní družina budou probíhat v jedné stálé učebně, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci. Po dopoledním vyučování je možné přihlásit dítě do odpolední části, které za běžných podmínek školní družinu nenavštěvuje. Úplata za odpolední část se nehradí, nejedná se o školní družinu.

Při tvořivých činnostech budou děti využívat vlastní pomůcky (lepidlo, pastelky, nůžky,...). Při nástupu dítěte do školy sdělte písemně čas odchodů a způsob vyzvednutí dítěte (samo – kdo vyzvedne). Předpokládané ukončení odpolední části je v 15 h, dle požadavku rodičů je možné provoz prodloužit.

Pro zákonného zástupce platí povinnost podepsat čestné prohlášení, které žák předloží při prvním vstupu do školy (viz sekce Dokumenty – Ke stažení – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve výuce umožněna.

Vážení rodiče, máte-li zájem o docházku svého dítěte do školy od 25. 5. 2020, prosíme, pošlete odpověď na 3 otázky přes Komens (Bakaláři) formou zprávy třídnímu učiteli Vašeho dítěte do pátku 15. 5. 2020 do 12 hodin.

---------------prosíme, zkopírujte tuto část a pošlete třídnímu učiteli Vašeho dítěte----------------

Anketní otázky pro rodiče dětí 1. – 5. ročníku ZŠ Bystré

* Nevyhovující prosíme smazat

1. Náš syn/dcera (jméno a příjmení) bude docházet od 25. 5.2020 do ZŠ Bystré. * ANO / NE

2. Přihlásíme našeho syna/dceru na obědy ve školní jídelně (od 25. 5. 2020). * ANO / NE

3. Přihlásíme našeho syna/dceru k odpolední části ve škole (náhrada ŠD). * ANO / NE

Děkujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

po vyhodnocení ankety a personálních možností naší školy Vás budeme informovat o dalších krocích.

11. 5. 2020
PaedDr. Zdeněk Mrkos

MOŽNÝ NÁVRAT ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU DO ŠKOLY od 11. 5. 2020 z DŮVODU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vážení rodiče žáků 9. ročníku /9. A, 9. B/,

od 11. května 2020 je možný návrat žáků 9. ročníku ZŠ do školy se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy.

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Bystré od 11. 5. 2020. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: nošení roušky, odstupy 2 m, ve školní skupině je 15 žáků, jeden žák v lavici. Po odložení svrchního oděvu a přezutí (bude možné přímo v učebně) musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou důkladně vodou a mýdlem. Žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Ve třídě nemusí žáci ani učitelé roušku nosit, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m, ale při skupinové práci se musí nosit roušky i ve třídě. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Nedodržování pravidel může být důvodem nevpuštění žáka do školy, popř. vyřazení ze skupiny či přípravy. Podrobnější informace obdrží žáci po nástupu do školy.

Účast žáků není povinná, i nadále bude pokračovat distanční výuka zaměřená na Čj a M v domácím prostředí s větším důrazem na samostatnost žáků.

Vyučování ve škole začne v 7,30 h a skončí v 11,10 h, tj. 4 vyučovací hodiny každý den, z toho 2 hodiny český jazyk, 2 h matematika.

Školní jídelna bude vařit až po možném návratu dětí 1. – 5. ročníku do školy, tj. od 25. 5. 2020.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do termínu přijímacích zkoušek. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Po termínu přijímacích zkoušek bude upraven rozvrh hodin, bude možné změnit formu vzdělávání.

Pro zákonného zástupce platí povinnost podepsat čestné prohlášení, které žák předloží při prvním vstupu do školy (viz sekce Dokumenty – Ke stažení – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

Vážení rodiče, máte-li zájem o docházku svého dítěte do školy od 11. 5. 2020, prosíme, pošlete odpověď přes Komens (Bakaláři) formou zprávy třídnímu učiteli Vašeho dítěte do středy 6. 5. 2020 do 12 hodin.

4. 5. 2020
PaedDr. Zdeněk Mrkos

VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Do 1. ročníku ZŠ Bystré ve školním roce 2020/21 bylo zapsáno 31 dětí. Děti budou rozděleny do 2 prvních tříd.

I letos jsou zapsány do bysterské školy některé děti z jiných než spádových obcí (Jedlová, Rohozná, Polička), v několika případech se do okolních obcí přistěhovali rodiče s dítětem do 1. třídy. Vlivem těchto okolností vzrostl původně očekáváný počet žáků 1. ročníku.

Zápis se týkal dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a některých sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohli rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.

Letošní zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil bez dětí, tím také s upuštěním od některých tradičních postupů. Děkujeme všem rodičům, kteří využili jednu z několika nabízených možností podání přihlášky k základnímu vzdělávání (e-mail, datová schránka, osobní doručení, pošta), za bezproblémové doručení přihlášky.

Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatřeních uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, budoucími třídami a paními učitelkami.

Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje, ale ministerstvo školství ho doporučovalo, a tak už v předešlých letech bylo možné provést zápis i prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem.

20. 4. 2020
PaedDr. Zdeněk Mrkos

ZÁPIS žáků do 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2020 – 2021 proběhne od 1. dubna do 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Formuláře:
1. Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání,
2. Žádost o odklad školní docházky – pokud rodiče žádají o odklad
jsou ke stažení na těchto stránkách v sekci Dokumenty/Ke stažení.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. E-mailem s elektronickým podpisem. Přihlášku bez elektronického podpisu je nutné do 5 dnů potvrdit jedním z níže uvedených způsobů. Se ZŠ je možné dohodnout i pozdější termín podpisu.
2. Poštou
3. Osobním podáním (řediteli, zástupci ředitele školy)
4. Datovou schránkou Základní školy Bystré (gzimj7j)

19. 3. 2020
PaedDr. Zdeněk Mrkos

ŠKOLA VYDÁVÁ ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET

Vážení rodiče,
u vedení školy si můžete v případě potřeby vyzvednout Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).

Potvrzení se bude vydávat:
ST (11. 3.) 8:00 – 10:00,
ČT (12. 3.) 10:00 – 12:00,
PÁ (13. 3.) 8:00 – 10:00.
V následujících týdnech vždy ve středu a v pátek od 8.00 do 10.00 h.

11. 3. 2020
Mgr. Jan Mužík

INFORMACE K UZAVŘENÍ ŠKOLY

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dochází od zítřka, tj. středy 11. 3. 2020 k uzavření všech základních a středních škol až do odvolání. Z tohoto důvodu je přerušeno vyučování a provoz v naší škole, ve školní družině, školním klubu a ve školní jídelně.

Odhlášení obědů od 11. 3. 2020 bude provedeno hromadně. Při návratu do školy bude provedeno rovněž hromadné přihlášení obědů. Pokud bude někdo vědět, že po obnovení školního vyučování nebude ve škole přítomný, provede si odhlášení oběda individuálně.

Doporučuji sledovat NÁSTĚNKU ŠKOLY, NÁSTĚNKU TŘÍDY – KOMENS (program BAKALÁŘI), zde se budou nacházet informace (domácí úkoly) k distančnímu vzdělávání (vzdělávání na dálku/doma) zadané vyučujícími, popř. další informace rodičům.

10. 3. 2020
PaedDr. Zdeněk Mrkos

XXVII. SPOLEČENSKÝ PLES

Spolek rodičů a přátel ZŠ Bystré
Vás srdečně zve na
XXVII. SPOLEČENSKÝ PLES
v pátek 7.2.2020 ve 20 hod. v Sokolovně Bystré
Zahraje skupina NONUS. Předtančení žáků 9. tříd a ZUŠ Bystré.
Hlavní cena velké tomboly WELLNESS POBYT pro 2 osoby na 5 dní4.2.2020
Tomáš Varga

Beseda pro rodiče

Společné vzdělávání dětí s různými potřebami v základní škole

pondělí 24. února 2020, 16 h, ZŠ Bystré

Inkluze. Každý o ní hovoří, ale víme, jak ve skutečnosti vypadá?
Jak funguje pedagogicko-psychologická poradna a podobná zařízení?
Kdy, kam a jak se objednat při potížích dětí ve škole?
Jak pracovat s plány pedagogické podpory, individuálně vzdělávacími a výchovnými plány?

Přednáší Mgr. Lenka Ondráčková, zakladatelka vzdělávací agentury EDUPRAXE s.r.o., její jednatelka a lektorka programů zaměřených na poskytování poradenských služeb ve školách, realizaci podpůrných opatření v praxi, práci s diferencovanou třídou a hodnocení a sebehodnocení žáků. Od května 2016 má kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání.

3. 2. 2020
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Vzpomínkový týden k 30. výročí 17. listopadu 1989

Program:

pátek 15. 11. 2019 – 2. vyučovací hodina, celoškolní rozhlasová relace Co předcházelo sametové revoluci – čtení k zamyšlení s přihlédnutím k věku žáků, beseda se žáky v třídních kolektivech,
neděle 17. 11. 2019 – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva,
pondělí 18. 11. 2019 – 3. vyučovací hodina, učebna hudební výchovy, beseda pro žáky 9. ročníku s první polistopadovou starostkou Bystrého paní Hanou Sejkorovou,
čtvrtek 21. 11. 2019 – od 13 h, kinosál Bystré, filmové představení pro žáky 6. – 9. ročníku: Z dopisů psaných přes železnou oponu a Z deníku Ivany A., předpokládaný konec 14,30 h.

Další aktivity na 1. stupni ZŠ jsou plně v kompetenci třídních učitelů. Větší prostor vzpomínkám na události bude věnovaný na 2. stupni ZŠ v hodinách dějepisu, promítání filmu Něžná revoluce, komentář vyučující dějepisu.

15. 11. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Oznámení neúčasti ve stávce 6. 11. 2019

Ředitel školy oznamuje, že připravované stávky vyhlášené školskými odbory na středu 6. listopadu 2019 se zaměstnanci Základní školy Bystré nezúčastní (do stávky nevstupují ani jednotlivci).

Provoz školy a školní družiny bude v tento den bez omezení, tj. v plném rozsahu.

5. 11. 2019
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Minifotbal (oblastní kolo)

Ve středu 2. října se mladší žáci naší školy zúčastnili turnaje v malé kopané, který se konal v Poličce na Základní škole Na Lukách. Zde proběhl hned následující den turnaj i pro starší žáky. Jak naši šesťáci a sedmáci, tak i osmáci s deváťáky se v konečném pořadí umístili na pěkném 2. místě, a proto jim patří naše poděkování za reprezentaci školy.

Výsledky našich mladších žáků (6.-7. tř.):
ZŠ Bystré - ZŠ Masarykova Polička 0:1,
ZŠ Bystré - ZŠ Na Lukách Polička 2:0,
ZŠ Bystré - Pomezí 4:4.

Výsledky našich starších žáků (8.-9. tř.):
ZŠ Bystré - ZŠ Masarykova Polička 2:1,
ZŠ Bystré - ZŠ Na Lukách Polička 1:2,
ZŠ Bystré - Pomezí 3:1.

Naši školu reprezentovali:
6.-7. tř: Bureš David, Dvořák Vojtěch, Chmel Lukáš, Kubíček Vojtěch, Mládek Tomáš, Navrátil Vojtěch, Pospíšil Vojtěch, Pruška Václav, Simajchl Patrik a Šudoma Jakub.
8.-9. tř: Hřebec Martin, Chalupník Ondřej, Kaščák Michal, Kresl Aleš, Mička Vladimír, Sabin Vojtěch, Simajchl Petr, Šťastný Dominik a Zahoran Patrik.4. 10. 2019
Mgr. Jan Mužík

Počty žáků ve školním roce 2019/2020

Počet žáků celkem: 236 (1. stupeň: 109 žáků, 2. stupeň: 127 žáků), z toho chlapci: 129, dívky: 107
Obce: Bystré – 125, Jedlová – 37, Hartmanice – 23, Nyklovice – 24, Nedvězí – 11, Sulkovec a Polom – 2, Trpín – 3, Svojanov – 4, Rohozná – 2, Manova Lhota – 3, Polička – 2.

1. třída: třídní učitel – František Grundloch, počet žáků – 22,
2. třída: třídní učitelka – Lenka Chybíková, počet žáků – 23,
3. třída: třídní učitelka – Michaela Barošová, počet žáků – 20,
4. třída: třídní učitelka – Michaela Dvořáková, počet žáků – 20,
5. třída: třídní učitelka – Ludmila Filipová, počet žáků – 24,
6. A třída: třídní učitelka – Ilona Justová, počet žáků – 16,
6. B třída: třídní učitelka – Jitka Šafrová, počet žáků – 17,
7. třída: třídní učitelka – Jana Müllerová, počet žáků – 29,
8. třída: třídní učitelka – Daniela Šílová, počet žáků – 29,
9. A třída: třídní učitel – Jan Mužík, počet žáků – 19,
9. B třída: třídní učitel – Michael Dvořák, počet žáků – 17.

Výchovná poradkyně: Iva Leinweberová.
Metodik prevence: Michael Dvořák.
Koordinátor ICT: Tomáš Varga.
Učitelé bez třídnictví: Iva Feltlová, Iva Sionová.
Asistentky pedagoga: Markéta Mládková, Tereza Moravcová, Eliška Prušková.
Školní družina: 1. oddělení – Marta Tomášková, 2. oddělení – Markéta Mládková, 3. oddělení – Hana Havlátová.
Školní klub: Iva Sionová.

9. 9. 2019
Mgr. Jan Mužík