Aktuality

Školní rok 2020/2021 úspěšně za námi

Gratulujeme všem žákům a žákyním k dosaženým výsledkům, užijte si krásné prázdniny. Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům děkujeme za odvedenou práci a přejeme klidnou dovolenou.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin:
od 1. 7. do 9. 7. v 8:30-11:00,
pondělí 16. 8. v 8:00-10:00,
středa 18. 8. v 8:00-10:00,
pondělí 23. 8. v 8:00-10:00,
středa 25. 8. v 8:00-10:00,
v případě potřeby i kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

30. 6. 2021
Mgr. Jan Mužík

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
Členy Školské rady nebylo možné zvolit z důvodu nízké účasti oprávněných osob (je třeba účast alespoň jedné pětiny voličů). Z tohoto důvodu jsou volby neplatné. V září 2021 bude vyhlášen nový termín voleb do školské rady.

Vážení rodiče,
Vám, kteří jste poslali svoje návrhy děkujeme.

Zdeněk Mrkos

28.6.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021-2024

1. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY pro období 2021-2024.pdf
2. Volby členů ŠR za zákonné zástupce - Oznámení kandidátů.pdf
3. Volby členů ŠR za zákonné zástupce - Hlasovací lístek.doc

15.6.2021
Mgr. Jan Mužík

Provoz základní školy od úterý 8. června 2021

● s radostí vám předkládám další dobrou zprávu – od dnešního dne, tj. úterý 8. června 2021, nemusí mít žáci ani učitelé při výuce nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (roušky, respirátory)! Roušky jsou nutné pouze o přestávkách a ve společných prostorách.
● dále se povinnost nosit roušky nevztahuje na osoby, které vykonávají činnost na jednom místě a kde jsou přítomni ještě další spolupracovníci (jedná se o sborovnu, kabinet apod.)
● při dodržení všech mimořádných opatření lze konat školní výlety a exkurze
● zpěv v ZŠ je stále zakázán
● ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol, je doporučeno, aby vstup těchto osob školy zvážily
● ochranná lhůta po COVIDu bez testování se prodlužuje z 90 na 180 dnů
● homogenita tříd a skupin není povinná
● Frekvence testování je stanovena pro všechny 1 x týdně, nebude-li žák (zaměstnanec)přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
● sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorách – může být maximálně 30 osob ve skupině (již není požadavek velikosti vnitřního prostoru)
● v platnosti zůstávají základní hygienická pravidla
● sportovní činnosti venku jsou umožněny bez omezení
● dosavadní opatření ve školní jídelně pokračují beze změny (mytí a dezinfekce rukou, rozestupy mezi skupinami, příbor vydává určená osoba, omezený počet strávníků u jednoho stolu…)
● další informace k provozu školy budou průběžně upřesňovány8.6.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznate zde:
Dopis ředitele školy pro rodiče budoucích prvňáčků (Informace_pro_rodice_budoucich_prvnacku.pdf, 107kB)
nebo taky v sekci Dokumenty - Budoucí prvňáčci na těchto stránkách.

3.6.2021
Tomáš Varga

Provoz základní školy od pondělí 17. května 2021

● od pondělí 17. května se k prezenční výuce bez střídání (výuka ve škole) vracejí žáci 1. stupně (kromě žáků dvou tříd v nařízené karanténě, přidají se v průběhu týdne), k prezenční výuce bez střídání se vracejí také žáci 2. stupně (6. - 9. ročník)

● od 17.5. 2021 je provoz školy v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních tříd a skupin, je však doporučováno i nadále omezit kontakty mezi dětmi a žáky z různých tříd a skupin tam, kde je to možné

● Frekvence testování – žáci 1. stupně (1. -5. ročník), žáci 2. stupně školy (6.-9. ročník), a zaměstnanci školy se od 17. 5. 2021 testují pouze 1 x týdně, nebude-li žák (zaměstnanec)přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

● v platnosti zůstávají základní hygienická pravidla

● při vycházce nebo pobytu na školní zahradě (v areálu školy) žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 m od jiných osob

● Stravování. Žáci, kteří se dlouhodobě stravují ve školní jídelně jsou přihlášeni k odběruoběda od pondělí 17. května, pokud někdo z různých důvodů oběd v pondělí neodebere, jetřeba oběd odhlásit (mob.: 725 962 284, 461 741 610, zsbystre.jidelna@unet.cz) v pátek, nejpozději v pondělí 17.5. 2021 do 6.30 hodin.
Pedagogičtí pracovníci školy si obědy přihlašují a odhlašují podle svých potřeb. Na ně se automatické odhlašování a přihlašování nevztahuje.

● další informace k provozu školy budou průběžně upřesňován16.5.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 14. a 15. června proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

13.5.2021
Mgr. Jan Mužík

Provoz základní školy od pondělí 3. května 2021

● ZMĚNA: v návaznosti na jednání vlády, opatření MZd a MŠMT dochází ke změněOd pondělí 3. května se kromě ve škole již střídajících žáků 1. stupně (3.-5.ročník) vracejí do školy k prezenční výuce také žáci 6. a 7. ročníku.
Žáci 1. a 2. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku zůstávají v týdnu od 3. do 7.5. na distanční výuce. Do školy se vrátí v týdnu od 10. do 14. května 2021.

● od 3.5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), na organizaci sportovní činnosti se vztahují obecně platná mimořádná opatření, bez roušky nebo respirátoru probíhají vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (včetně tělocviku), při sportovních činnostech je zachována homogenita tříd, sportovní činnost ve škole se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy

● ZMĚNA: Frekvence testování – změna nastává u žáků 1. stupně (1. -5. ročník) a zaměstnanců školy, od 3. 5. 2021 se žáci 1.-5.ročníku a zaměstnanci školy testují pouze 1 xtýdně, nebude-li žák (zaměstnanec) přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
Žáci 2. stupně školy (6.-9. ročník), kteří neprošli dosud testováním, jsou testováni dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).

● škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu, klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládatskutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením

● od 3.5. 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test (testuje a potvrzení vydává škola), pro účastníky přijímací zkoušky je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška

● v platnosti zůstávají základní hygienická pravidla, ranní dozor ve školní družině a příchod do školy se nemění

● Režimová opatření Všichni si povinně budou chránit ústa a nos
a) zaměstnanci školy respirátory (standardy dle MO MZd)
b) žáci: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO Mzd
Výjimka se vztahuje na žáky, kterým brání nošení ochranného prostředku jejich zdravotní stav

● TESTOVÁNÍ – provádíme s testy SINGCLEAN
Instruktážní video

● Antigenní testování bude probíhat 2x týdně, první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1,

● Stravování
Návrat žáků 2. stupně (střídavá výuka, od 3.5. 2021 žáci 6. a 7. ročníku) k prezenční výuce ve škole. Žáci, kteří se dlouhodobě stravují ve školní jídelně jsou přihlášeni k odběruoběda od pondělí 3. května, pokud někdo z různých důvodů oběd v pondělí neodebere, jetřeba oběd odhlásit (mob.: 725 962 284, 461 741 610, zsbystre.jidelna@unet.cz)v pátek, nejpozději v pondělí 3.5. 2021 do 6.30 hodin.
Připomínáme, že tento způsob hromadného přihlašování obědů žáků přicházejících na prezenční výuku do školy a odhlašování obědů žáků přecházejících na distanční výuku se aplikuje také u žáků 3. až 5. ročníku, tzn. že žáci, kteří se dlouhodobě stravují ve školní jídelně jsou přihlášeni k odběru oběda od pondělí 3. května, pokud někdo z různých důvodů oběd v pondělí neodebere, je třeba oběd odhlásit.
Pedagogičtí pracovníci školy si obědy přihlašují a odhlašují podle svých potřeb. Na ně se automatické odhlašování a přihlašování nevztahuje.

● další informace k provozu školy budou průběžně upřesňovány1.5.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

Do 1. ročníku ZŠ Bystré ve škol. roce 2021/22 bylo zapsáno 18 dětí. Z celkového počtu 18 dětí je zapsáno 6 chlapců a 12 dívek I letos jsou zapsány do bysterské školy některé děti z jiných než spádových obcí (Jedlová, Rohozná).
Zápis se týkal dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a některých sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohli rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.
Také letošní zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil z důvodu pandemie covid-19 bez dětí, s upuštěním od některých tradičních postupů. Děkujeme všem rodičům, kteří využili jednu z několika nabízených možností podání přihlášky k základnímu vzdělávání (poštovní schránka u vstupu do areálu školy, e-mail, datová schránka, osobní doručení), za bezproblémové doručení přihlášky.
Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatřeních uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, budoucími třídami a paní učitelkou. Pokud to nebude možné, koncem června Vám předáme informace k zahájení školní docházky.
Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje, ale ministerstvo školství ho doporučovalo, a tak už v předešlých letech bylo možné provést zápis i prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem.

16.4.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

ŠKOLA ZABEZPEČUJE PÉČI O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

Vážení rodiče,
pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Dětem, jejichž rodiče patří mezi vybrané profese a projeví o tuto službu zájem zajistí škola pedagogický dohled, plnění distanční výuky své třídy. Konkrétní podmínky budou upřesněny dle počtu a věku přihlášených dětí.
Prosím rodiče, kteří mají o službu zájem a patří do skupiny vybraných profesí (tuto skupinu bohužel nelze rozšířit), aby vyplnili a zaslali přihlášku k péči v elektronické podobě (potvrzení zaměstnavatele není v této fázi nutné) na e-mail: zsbystre.rs@unet.cz
Děkuji za pochopení a přeji vše dobré.


12.4.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Provoz základní školy od pondělí 12. dubna 2021

První fáze otevírání škol
třídy 1. stupně základní školy se po jeho znovuotevření budou po týdnu střídat, v pondělí 12.dubna zahajuje 1. a 2. ročník prezenční výuku ve škole, 3.–5. ročník pokračuje v distančnívýuce, do školy nastoupí v pondělí 19. dubna, 2. stupeň se vzdělává dále distančně (viz. aktualizované distanční rozvrhy v samostatném příspěvku na Nástěnce školy)
v platnosti zůstávají základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví, ranní dozor ve školní družině bude zajištěn pro žáky přicházející do ŠD v 6:30 – 7:00 h, bysterští žáci přicházejí do školy v čase 7:20 – 7:25 h tak, aby mohli plynule přejít ke své třídě a po přezutí do třídy.
● Individuální konzultace se rozšiřují na konzultace skupinové, které jsou dobrovolné v max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření, konzultace jsou pro: znevýhodněné žáky ZŠ, 9. ročník ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ, na skupinové konzultace se vztahuje povinnost testování žáků antigenními testy
● pro tělesnou výchova a zpěv platí nadále zákaz

Režimová opatření
Všichni si povinně budou chránit ústa a nos a) zaměstnanci školy respirátory (standardy dle MO MZd)
b) žáci: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO Mzd
Výjimka se vztahuje na žáky, kterým brání nošení ochranného prostředku jejich zdravotní stav

Testování
antigenní testování bude probíhat 2x týdně, první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1, informace k testování jsou zveřejněny (OD 8.4. 2021) v Bakalářích – Komens – Nástěnka školy – panel: INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE OD 12. DUBNA 2021, soubory naleznete i na stránkách školy v nabídce Dokumenty v sekci Informace testování na přítomnost viru COVID-19. Naleznete zde: 1. Testování v ZŠ Bystré – výtah z manuálu s upřesněním na podmínky školy, včetně informačního videa, 2. Leták k testování pro žáky, 3. Leták k testování pro rodiče

Stravování
žáci v distanční výuce docházejí na oběd v jim vymezeném čase, aby se nesetkávali se žáky v prezenční výuce, nebo si mohou odebrat jídlo do jídlonosičů, žáci v prezenční výuce dodržují rozestupy mezi sebou, obědy pro žáky jedné třídy se vydávají v určitém čase, jsou vytvořeny maximálně možné rozestupy mezi jednotlivými stoly, vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě
žáci 1. a 2. ročníku, kteří se dlouhodobě stravují ve školní jídelně jsou přihlášeni k odběru oběda od pondělí 12. dubna, pokud někdo z různých důvodů oběd v pondělí neodebere, je třeba oběd odhlásit, zaměstnanci školy (pokud mají o oběd zájem) si naopak oběd individuálně přihlašují (mob.: 725 962 284, 461 741 610, zsbystre.jidelna@unet.cz) v pátek, nejpozději v pondělí 12.4. 2021 do 6.30 hodin.
● další informace k provozu školy budou průběžně upřesňovány9.4. 2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu, uskuteční se zápis žáků k povinné školní docházce i letos pravděpodobně distanční formou, tj. bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to v termínu od 1. do 15. dubna 2021.

V uvedeném termínu předají zákonní zástupci škole vyplněnou žádost Přihlášku dítěte k základnímu vzdělávání. Formulář je ke stažení ZDE (http://zakladniskola.bystre.cz/index.php?soubor=dokumenty)Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání bude také zpřístupněna v informačním systému školy Bakaláři - Nástěnka školy.

Žádost (Přihláška dítě k základnímu vzdělávání) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (gzimj7j)
2. e-mailem s elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu je nutné dodatečně podepsat)
3. poštou
4. osobní podání ve škole
5. schránka u vstupu do areálu školy

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky. Formulář je rovněž ke stažení na www stránkách ZŠ Bystré. Žádost doloží rodiče:
1. Doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
2. Doporučením dětského lékaře (nebo klinického psychologa).

Informace o přijímacím řízení žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude do jednoho týdne od ukončení zápisu zveřejněna na stránkách školy a v Bakalářích - Nástěnka školy.26.3.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Provoz základní školy od pondělí 22. února do pátku 26. února 2021

● v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu vládou ČR nedochází ke změněprovozu školy, provoz probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud
● tj. přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole s možností docházky do školní družiny astravování ve školní jídelně, žáci 3. až 9. ročníku pokračují v distanční výuce.
● vše ostatní beze změny
● další informace k provozu školy budou upřesňovány v souladu s vývojem epidemickésituace


19.2.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Provoz základní školy od pondělí 25. ledna do čtvrtka 28. ledna 2021

● žáci budou od pondělí 25. ledna do čtvrtka 28. ledna pokračovat ve výuce dlesoučasného režimu, tj. přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole s možností docházky doškolní družiny, žáci 3. až 9. ročníku pokračují v distanční výuce.
● pátek 29.1. den pololetního volna
● vše ostatní beze změny
výpis z vysvědčení bude vydán žákům I. A, I. B a II. třídy třídními učiteli ve čtvrtek 28. ledna 4. vyučovací hodinu, žákům 3. až 9. ročníku po návratu do školy.
Pololetní klasifikace bude rodičům i žákům zpřístupněna ve školním informačnímsystému Bakaláři ve čtvrtek 28. ledna mezi 8. až 9. hodinou ranní.
● další informace k provozu školy budou upřesňovány v souladu s vývojem epidemiologickésituace


24.1.2021
PaedDr. Zdeněk Mrkos

Provoz základní školy od pondělí 4. ledna 2021

V pondělí 4. ledna 2021 zahájí školní vyučování žáci 1. a 2. ročníku. V ostatních ročnících, tj. 3. – 9. ročník, bude probíhat distanční výuka.
 • třídy 1. A, 1. B a 2. třída vzdělávající se ve škole od 4.1. 2021 se budou řídit běžným rozvrhem hodin stanoveným k 1.9. 2020
 • výuka hudební výchovy bude bez zpěvu, tělesná výchova bez cvičení, je doporučen pohybna čerstvém vzduchu
 • školní družina – od 4.1. 2021 - pro žáky 1. a 2. ročníkupro každou třídu, tj. 1. A, 1. B a 2. třídu, bude v provozu samostatné oddělení školnídružiny z důvodu dodržení podmínky homogenity
 • ranní dozor ve školní družině bude zajištěn pro děti přicházející do ŠD v 6,30 – 7,00 h,bysterští žáci přicházejí do školy v čase 7,15 – 7,25 tak, aby mohli plynule přejít ke své třídě apo přezutí do třídy
 • při výuce, ve školní družině i ve společných prostorách mají všichni povinnost nosit roušky.
 • výuka náboženství v 1. -9. ročníku a zájmové kroužky od 4.1. 2021 neprobíhají
 • rozvrh hodin pro třídy s distanční výukou (3.– 9. ročník) od 4.1. 2021 je stejný jako Distanční rozvrh s účinností od 18.11. 2020
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák a jedenpedagogický pracovník)
 • školní jídelna vaří obědy
  na pondělí 4.1. 2021 jsou žáci přítomní ve škole, tj. žáci 1 a 2. ročníku, kteří byli před Vánoci přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, přihlášeni k odběru oběda, pokud z různých důvodů nemáte o odběr oběda zájem, je třeba oběd ve školní jídelně odhlásit (nejpozději do pondělí 4.1. 2021 do 6.30 hodin, telefonicky 725 962 284, nebo SMS zpráva, pevná linka 461 741 610, zsbystre.jidelna@unet.cz)
 • žáci nepřítomní ve škole (distanční výuka), mají nárok na dotovaný oběd, tj. žáci 3. až 9. ročníku, jsou od pondělí 4.1. 2021 odhlášeni k odběru oběda, pokud máte o odběr oběda zájem, je třeba oběd ve školní jídelně přihlásit ( nejpozději do pondělí 4.1. 2021 do 6.30 hodin, telefonicky 725 962 284, nebo SMS zpráva, pevná linka 461 741 610, zsbystre.jidelna@unet.cz)
 • další informace k provozu školy budou upřesňovány v souladu s vývojem epidemiologickésituace


 • 30.12. 2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Provoz základní školy od pondělí 30.11. 2020

  Od pondělí 30. listopadu se vracejí do školy žáci 3., 4. a 5. ročníku. Společně se žáky 1. a 2. ročníku, kteří jsou ve škole od středy 18.11., bude prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně ( 1.-5.ročník). Prezenční výuku zahájí také žáci 9. ročníku. Ostatní ročníky, tj. 6., 7. a 8. ročník, se budou ve škole střídat po týdnu.
 • Při výuce, ve školní družině i ve společných prostorách mají všichni povinnost nosit roušky.
 • Rozdělení docházky jednotlivých tříd

  30. listopadu – 4. prosince7. – 11. prosince14. – 18. prosince
  Výuka ve školeVýuka distančněVýuka ve školeVýuka distančněVýuka ve školeVýuka distančně
  6. třída7. A7. A6. třída6. třída7. A
  8. třída7. B7. B8. třída8. třída7. B
  9. třída--- 9. třída---9. třída---

  Vážení rodiče,
  dveře základní školy se pomalu otevírají. Konečně dobrá zpráva. Nastává hmatatelný zlom v nouzovém stavu. Věřím, že i vy s úlevou vítáte, že se vaše děti mohou vrátit do svých tříd, přirozeného vzdělávacího prostředí, mezi své kamarády a učitele.
  Ať nám všem zdraví slouží. S pozdravem Zdeněk Mrkos
  Bystré 20.11. 2020  20.11.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Žáci prvních a druhých tříd se vrátí ve středu 18. listopadu 2020 opět do školy

  Žáci prvních a druhých tříd se vrátí ve středu 18. listopadu 2020 opět do školy

  Těšíme se na vás!

  Vážení rodiče, milé děti,
  děkuji Vám za zvládání nelehké situace v náročných podmínkách pandemie koronoaviru. Věřím, že otevření školy, alespoň pro nejmenší děti, vítáte. Věřím také, že epidemiologická situace se bude v naší zemi i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat dalších žáků zpět do lavic. Přeji Vám všem, rodičům, dětem i učitelům, abyste ve svém nasazení vydrželi. Společně to zvládneme!

  S pozdravem Zdeněk Mrkos  13.11.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Uzavření školy od 14.10.2020

  Důležité upozornění

  s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 dochází k uzavření základní školy
  ● 1. a 2. stupeň se učí distanční (vzdálenou) formou z domova
  ● Školní družina (ŠD) pro žáky 1. – 5. ročníku je také uzavřena
  ● Školní jídelna (ŠJ) bude v případě dostatečného počtu zájemců o obědy v době distanční výuky vařit.
  ● V tuto chvíli jsou všichni strávníci (žáci, zaměstnanci školy, cizí strávníci) na středu 14.10. odhlášeni. Pokud budete mít zájem o obědy ze ŠJ, musíte si je přihlásit. Na 15.10. a další dny je třeba provést přihlášení obědů ve středu 14.10. do 13,30 h na telefonním čísle 461 741 610, mob.: 725 962 284, e-mail: zsbystre.jidelna@unet.cz. Prosíme, při přihlášení obědů uveďte čas, kdy oběd odeberete. Vytvoříme časový harmonogram tříd, aby odběr jídla byl plynulý.
  ● V týdnu od 26.10. do 30.10. 2020 školní jídelna nevaří (dva dny volna bez distančního vzdělávání, státní svátek, dva dny podzimní prázdniny).
  ● Školní jídelna je ve vztahu k dětem/žákům a zaměstnancům školy považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny s tím, že budou dodržovat povinnosti zveřejněné v předchozích Informacích pro žáky a jejich rodiče.
  ● Výuka probíhá doma v dopoledních i odpoledních hodinách prostřednictvím internetu na základě rozvrhu jednotlivých tříd, který je zveřejněn v systému Bakaláři – Komens – Nástěnka školy.
  Pravidla výuky (připomenutí)
  ● žáci jsou povinni připojit se před zahájením přes MS Teams do daného předmětu na online schůzku (videokonference)
  ● na zbylé hodiny, které nepoběží formou videohovoru, žáci obdrží učivo, úlohy přes MS Teams nebo systém Bakaláři
  ● účast na výuce a plnění úkolů je povinné, v případě že se žáci nezúčastní on-line hodiny nebo nebudou plnit úkoly, musí být omluveni přes omluvenku v elektronické žákovské knížce
  ● úkoly musí být odevzdány elektronicky, nebo písemnou formou v kanceláři školy vždy v daném termínu.
  ● v případě, že nemáte dostupný internet, kontaktujte vyučujícího předmětu, popř. třídního učitele, který vám zajistí možnost převzetí učiva v papírové podobě v kanceláři školy
  Počítače
  ● v případě nutnosti je možné v omezeném množství zapůjčit si ve škole počítač, zákonný zástupce podá písemně požadavek třídnímu učiteli, komise pověřená ředitelem školy posoudí oprávněnost požadavku (řeší se od 14.10.) a doporučí pořadí k zapůjčení počítačů, je sepsána Smlouva o výpůjčce uzavřená podle § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Další informace k zajištění distanční výuky naleznete ve směrnici školy, Distanční výuka v ZŠ Bystré, zveřejněné 5.10. 2020 s účinností od 1.10. 2020 v systému Bakaláři na: Nástěnka školy. Bystré 13.10. 2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos
  ředitel školy

  13.10.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Zajištění výuky v základní škole od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020

  Ředitel Základní školy Bystré, okres Svitavy informuje v návaznosti na usnesení vlády o zajištění výuky v základní škole s účinností od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020.

  1. stupeň

  U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání je zakázán zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění).
  Školní družina (ŠD) pro žáky 1. – 5. ročníku bude v provozu beze změny. Žákům 4. a 5. ročníku, kteří jsou z důvodu naplnění kapacity ŠD ve školním klubu (ŠK), se docházka do školního klubu nemění, po přechodnou dobu školní klub bude fungovat v režimu školní družiny pro uvedené žáky, bez žáků 6. – 9. ročníku.
  ● Podpora žáků formou pedagogické intervence a kroužky v rámci projektu Pomoc žákům III pokračují (jedná se o malé skupiny).
  ● Projekt Sportuj ve škole pro děti navštěvující školní družinu pokračuje.
  ● Výuka náboženství na 1. stupni pokračuje beze změny.
  ● Sběr starého papíru se uskuteční v pondělí a v úterý 12. a 13.10. 2020.
  ● Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku je na uvedené období zrušen. Zrušeny jsou také kroužky zaměřené na volnočasové aktivity.

  2. stupeň

  U 2. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.
  Rozdělení docházky jednotlivých tříd
  12. – 16. října19. – 23. října
  Výuka ve školeVýuka distančněVýuka ve školeVýuka distančně
  6. třída8. třída8. třída6. třída
  7. A, 7. B9. třída9. třída7. A, 7. B
  Výuka ve škole probíhá v přítomných třídách dle platného rozvrhu (od 1.9. 2020).
  Výuka distanční probíhá dle rozvrhu jednotlivých tříd zveřejněného na nástěnkách jednotlivých tříd v systému Bakaláři.
  Dny 26. říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (pro žáky 1. a 2. stupně). V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.
  ● Školní klub pro žáky 6. – 9. ročníku nebude po přechodnou dobu fungovat.
  ● Podpora žáků formou pedagogické intervence a kroužky v rámci projektu Pomoc žákům III pokračují (jedná se o malé skupiny).
  ● Výuka náboženství na 2. stupni probíhá v týdnu, kdy jsou žáci ve škole podle rozvrhu. V týdnu distanční výuky na farním úřadě.
  ● Profesní testy pro žáky 9. třídy (pro přihlášené zájemce, tj. 7 žáků) se uskuteční ve středu 14.10. 2020 v 12,30 h v učebně 9. třídy.
  ● Sběr starého papíru se uskuteční v pondělí a v úterý 12. a 13.10. 2020.

  Školní jídelna

  ● Maximální počet u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5 metru, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení ( jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školní jídelně.
  ● Odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) je umožněn i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Pro žáky s distančním vzděláváním je ve školní jídelně vyhrazen čas na oběd od 10,40 h do 11,00 h, nebo od 13,15 h do 13,30 h.
  ● Pokud se žák vzdělává distančně a nemá zájem odebírat oběd ve školní jídelně, je třeba oběd odhlásit (461 741 610, 725 962 284, zsbystre.jidelna@unet.cz).

  Další informace k zajištění distanční výuky naleznete ve směrnici školy, Distanční výuka v ZŠ Bystré, zveřejněné 5.10. 2020 s účinností od 1.10. 2020 v systému Bakaláři na: Nástěnka školy.  9.10.2020
  PaedDr. Zdeněk Mrkos

  Sběr starého papíru

  Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 12. a 13. října proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7:00 do 17:00 hod. v tělocvičně školy.

  6. 10. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  OCHRANA ÚST A NOSU OD 10. 9. POVINNĚ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

  Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bylo ministrem zdravotnictví k zítřejšímu dni (tedy od 10. 9.) vydáno plošné opatření ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách v celé České republice.

  V souvislosti s tím platí i pro naší školu povinnost nosit roušku či jinou ochrannou pomůcku dýchacích cest ve všech společných prostorách, vyjma tříd a učeben.

  9. 9. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  Počty žáků ve školním roce 2020/2021

  Počet žáků celkem: 228 (1. stupeň: 118 žáků, 2. stupeň: 110 žáků), z toho chlapci: 128, dívky: 100.
  Obce: Bystré – 119, Jedlová – 33, Hartmanice – 24, Hamry – 2, Nyklovice – 22, Nedvězí – 11, Sulkovec a Polom – 1, Trpín – 1, Svojanov – 6, Rohozná – 4, Manova Lhota – 3, Polička – 1, Olešnice – 1.

  1. A třída: třídní učitelka – Ludmila Filipová, počet žáků – 16,
  1. B třída: třídní učitelka – Michaela Dvořáková, počet žáků – 14,
  2. třída: třídní učitel – František Grundloch, počet žáků – 23,
  3. třída: třídní učitelka – Lenka Chybíková, počet žáků – 26,
  4. třída: třídní učitelka – Michaela Barošová, počet žáků – 19,
  5. třída: třídní učitelka – Drahomíra Chadimová, počet žáků – 20,
  6. třída: třídní učitel – Michael Dvořák, počet žáků – 23,
  7. A třída: třídní učitelka – Ilona Justová, počet žáků – 16,
  7. B třída: třídní učitel – Tomáš Varga, počet žáků – 17,
  8. třída: třídní učitelka – Jana Müllerová, počet žáků – 29,
  9. třída: třídní učitelka – Daniela Šílová, počet žáků – 25.

  Výchovná poradkyně: Ilona Justová.
  Metodik prevence: Michael Dvořák.
  Koordinátor ICT: Tomáš Varga.
  Učitelé bez třídnictví: Petra Divoká, Iva Feltlová, Iva Leinweberová, Iva Sionová.
  Asistentky pedagoga: Renáta Hofmanová, Markéta Mládková, Eliška Prušková, Ivana Voglová.
  Školní družina: 1. oddělení – Marta Tomášková, 2. oddělení – Kateřina Dočekalová, 3. oddělení – Hana Havlátová.
  Školní klub: Markéta Mládková.

  8. 9. 2020
  Mgr. Jan Mužík

  Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2020/21

  Soubor se souhrnnými informacemi k zahájení školního roku 2020/21 najdetete zde: Informace pro rodiče a žáky k začátku roku 2020/21 (Informace_k_zac_roku2020-21.pdf, 402kB) nebo v nabídce Dokumenty - Budoucí prvňáčci.

  28. 8. 2020
  Mgr. Tomáš Varga

  Zahájení školního roku 2020/2021

  Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září. Prvňáčci se spolu se svými rodiči sejdou v obřadní síni bysterské radnice, kde se v 8:00 uskuteční slavnostní přivítání pro I. A třídu a poté v 8:30 pro I. B třídu. Žáci 2. – 9. ročníku zahájí vyučování v 8 hodin ve svých kmenových třídách.

  Školní družina bude v provozu od pondělí 24. srpna od 7 do 15 hodin.

  Školní jídelna bude v případě dostatečného počtu přihlášených zájemců vařit od pondělí 24. srpna, jinak až od středy 26. srpna. Žáci základní školy, kteří budou chodit na obědy v srpnu, mají nárok na zvýhodněnou cenu oběda za cenu potravin.
  Stravné na měsíc srpen se bude prodávat ve středu 19. 8. a čtvrtek 20. 8. od 7 do 14 hodin.
  Stravné na září se bude hradit ve středu 26. 8. a ve čtvrtek 27. 8., v 7 – 14 h ve školní jídelně.

  29. 7. 2020
  Mgr. Jan Mužík